Pripremna nastava

Časovi pripremne nastave organizuju se za učenike četvrtog razreda,smera poslovni administrator, svakog drugog četvrtka iz predmeta kancelarijsko poslovanje.

Aktivna pripremna nastava će krenuti nakon završetka školske godine, tačnije 27.05.tekuće godine.  Iz predmeta  kancelarijsko poslovanje se organizuje pripremna nastava zbog toga sto se ovaj predmet nalazi na maturi.

U okviru ovog predmeta na pripremnoj nastavi obradjuju se moduli  iz svih razreda i to: savremena kancelarija, rad sa tekućom poštom. poslovna korespondencija, arhviranje i dr.

Pripremna nastava se organizuje kako bi se učenicima olakšala polaganje ispita na maturi.KUCA BORE STANKOVICA

Advertisements

Seminar „Dobra priprema-uspešan čas“

Seminar je veoma koristan za svakog profesora jer se u okviru njega izučavaju svi elementi vezani za pisanje priprema, i to obrađuju se metode rada , oblici rada, nastavna sredstva. U okviru metode rada razgraničili smo koje se metode koriste u uvodnom delu časa, koje u središnjem, koje u završnom delu časa. U okviru oblika radili smo frontalni, grupni, individualni rad. Takodje smo obradili i koja se sve nastavna sredtva koriste na časovima.

Saznala sam mnogo korisnih informacija u vezi sa prethodno navedenim i rado ih koristim u praksi.

Seminar „Vodič za čas odeljenjskog starešine“

Ovaj seminar je veoma koristan za rad svakog odeljenjskog starešinu jer se u okviru njega izučavaju propisi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja koji dotiču rad odeljenjskog starešinu. Pored toga daje nepisana pravila koja su neophodna kako bi uspešno vodiliu odeljenje.

U okviru ovog seminara date su i osnove adolescencije koje je neophodno da poznajemo kako bi razumeli ponaša. Ovaj seminara je veoma jasan, razumljiv, koristan i interesantan.

Obradjuju se teme: odnos odeljenjskog starešine i odeljenja, ko9munikacija u odeljenju, konflikti, snimanje odnosa u grupi idr.